HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

안구/시신경

HOME 안구/시신경
 
 
  황반변성 습성치료
  시신경염, 시신경손상 치료
  복시증상이 갑자기 생겼어..
  손상된 시신경 치료를 문의..
  시신경손상 처방약 질문
 
 
 
  시신경손상, 시야각 회복 ..
  시신경 마비, 탈모 증세 치..
  시신경장애(뇌지주막하출혈..
  시신경위축 치료 (원장님, ..
  비문증과 시력감퇴 치료
 
 
 
  시신경손상(외상성)
  양안복시(코로나 백신 후유..
  안보이던 핸드폰 글씨가 보..
  단안복시 검사 90%까지 정..
  원인불명의 시신경위축