HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

ABOUT 소통음

HOME 소통음

 
 
 
 
  후각장애때문에 문의합니다
  횡문근융해증
  후각 치료상담
  황반변성초기
  강직성척추염
 
 
 
  이상후각 치료 사례
  중증근무력증 치료사례
  감각신경성 난청
  후각장애 소통음 6개월 치..
  후각장애 10년, 소통음 치..
 
 
 
  비독성 갑상선종양, 임파선..
  척수염, 어지럼증, 저림증..
  안와골절로 인한 시신경손..
  미각이상, 미각장애, 불면..
  이상후각-타는냄새, 코점막..