HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

ABOUT 소통음

HOME 소통음 소통음 복용법
 
 
 
  시신경혈액공급
  미각이상
  소통음 처방
  시신경척수염
  비염, 후각장애 조짐
 
 
 
  만성신부전증에 대한 치료..
  이상후각 치료 사례
  중증근무력증 치료사례
  감각신경성 난청
  후각장애 소통음 6개월 치..
 
 
 
  이상후각(방귀냄새) 개선
  망막혈관폐쇄- 혈관부종 개..
  비독성 갑상선종양, 임파선..
  척수염, 어지럼증, 저림증..
  안와골절로 인한 시신경손..