HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

ABOUT 소통음

HOME 소통음 구성약재*안전성
   
 
 
 
  미각상실 상담
  망막혈관폐쇄..
  이상후각 관련
  뇌전증
  냄새가 안나요
 
 
 
  이상후각 치료 사례
  중증근무력증 치료사례
  감각신경성 난청
  후각장애 소통음 6개월 치..
  후각장애 10년, 소통음 치..
 
 
 
  비독성 갑상선종양, 임파선..
  척수염, 어지럼증, 저림증..
  안와골절로 인한 시신경손..
  미각이상, 미각장애, 불면..
  이상후각-타는냄새, 코점막..