HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

ABOUT 소통음

HOME 소통음 구성약재*안전성
   
 
 
 
  시신경혈액공급
  미각이상
  소통음 처방
  시신경척수염
  비염, 후각장애 조짐
 
 
 
  만성신부전증에 대한 치료..
  이상후각 치료 사례
  중증근무력증 치료사례
  감각신경성 난청
  후각장애 소통음 6개월 치..
 
 
 
  이상후각(방귀냄새) 개선
  망막혈관폐쇄- 혈관부종 개..
  비독성 갑상선종양, 임파선..
  척수염, 어지럼증, 저림증..
  안와골절로 인한 시신경손..