HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

ABOUT 소통음

HOME 소통음 구성약재*안전성
   
 
 
 
  복시 상담
  시신경손상 치료문의
  혀가 갈라지더니 미각까지 ..
  시신경위축
  소통음 복용관련
 
 
 
  이상후각 치료 사례
  중증근무력증 치료사례
  감각신경성 난청
  후각장애 소통음 6개월 치..
  후각장애 10년, 소통음 치..
 
 
 
  안와골절로 인한 시신경손..
  미각이상, 미각장애, 불면..
  이상후각-타는냄새, 코점막..
  뇌출혈 후유증 이상후각증 ..
  미주신경실신증, 야뇨증 개..