HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

뇌/척수/근육

HOME 뇌/척수/근육 평형감각장애
 
 
  미주성실신
  강직성척추염 관리
  말초감각이상
  뇌전증
  척수염 증상개선용
 
 
 
  중증근무력증 치료사례
  감각신경성 난청
 
 
 
  척수염, 어지럼증, 저림증..
  뇌출혈 후유증 이상후각증 ..
  미주신경실신증, 야뇨증 개..
  뇌전증(뇌종양수술 후유증)..
  횡단성척수염 저림, 시림 ..