HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

면역/내분비

HOME 면역/내분비 항생제부작용/내성 

 
 
 
 
 
  안녕하세요
  가래가 목아래로 가득있어..
  안녕하세요? 담낭용종을 없..
  후각상실
  미각장애 상담
 
 
 
  위염, 탈모, 불면증 치료 ..
  이상후각 치료 사례
  기침, 호흡불편, 폐유육종..
  담석증 치료 후기
  만성췌장염, 췌장종양 치료..
 
 
 
  비염수술 후 미각장애+이상..
  다발성경화증, 사지떨림 - ..
  급성 시신경염, 다발성경화..
  COPD 폐기종 - 호흡,기침,..
  NTM(비결핵성항산균) 항결..