HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

뇌/척수/근육

HOME 뇌/척수/근육
 
 
  미주실신으로 자꾸 다쳐요.
  미주신경실신증 치료 도와..
  미주신경성실신 심해졌어요..
  미주신경성 실신증으로 퇴..
  성인 뇌전증 관련 치료 문..
 
 
 
  중증근무력증 치료사례
  감각신경성 난청
 
 
 
  원인불명의 어지럼증, 두통..
  자율신경실조(유사뇌전증/..
  다발성경화증, 사지떨림 - ..
  척수염, 어지럼증, 저림증..
  뇌출혈 후유증 이상후각증 ..