HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

뇌/척수/근육

HOME 뇌/척수/근육
 
 
  뇌종양으로 인한 시신경손..
  근무력증상
  중증근무력증
  척수염
  강직성척추염 문의
 
 
 
  중증근무력증 치료사례
  감각신경성 난청
 
 
 
  척수염, 어지럼증, 저림증..
  뇌출혈 후유증 이상후각증 ..
  미주신경실신증, 야뇨증 개..
  뇌전증(뇌종양수술 후유증)..
  횡단성척수염 저림, 시림 ..