HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

ABOUT 소통음

HOME 소통음 구성약재*안전성
   
 
 
 
  다발성경화증 치료
  피부 국한 아밀로이드증
  염증성 미각장애인것 같습..
  매핵기
  발음장애 치료시기
 
 
 
  중증근무력증 치료사례
  감각신경성 난청
  후각장애 소통음 6개월 치..
  후각장애 10년, 소통음 치..
  후각장애&미각장애 소..
 
 
 
  외상후유증 시신경위축 불..
  미각감퇴 1개월만에 완벽히..
  횡단성척수염 저림, 시림 ..
  메니에르, 어지럼증, 비문..
  뇌수막종 수술 후 복시/우..